Zyzo is online voorlopig uitverkocht. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Schrijf je in op ons mailbestand onderaan.

Wedstrijdreglement


ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die ZYZO NV, met adres te Mechelsesteenweg 271 bus 6.1, 2018 Antwerpen organiseert.

 1. ZYZO NV organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een deelname via website, social media of email.
 2. Voormelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen niet ten laste gelegd worden van ZYZO NV of gerecupereerd worden bij ZYZO NV.
 3. ZYZO NV kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van ZYZO NV om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd. ZYZO NV kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten(bijvoorbeeldoverbelasting van een GSM-netwerk) waardoor niet(ofniet tijdig of zoals gewenst) kan worden deelgenomen.
 4. Het verloop van de wedstrijd(kennisvraag,schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. In geval van een ex aequowordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.
 5. ZYZO NV’s personeelsleden, ZYZO NV’s bedrijfsleiders en partijen(endesgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar ZYZO NV op zelfstandige basis mee samenwerkt voor een bepaalde wedstrijd mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 6. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders(ofvan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. ZYZO NV houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren te controleren evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door ZYZO NV opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.
 7. In de privacy verklaring wordt uiteengezet op welke manier ZYZO NV de persoonsgegevens van deelnemers zal verwerken.
 8. De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/ haar naam vermeld wordt in/ op de communicatiekanalen van ZYZO NV(bv.websites, emails, …).
 9. De winnaar verleent ZYZO NV de toestemming haar/ zijn afbeelding, stem en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan. Het gaat om het vastleggen van haar/ zijn afbeelding, stem en naam in de opname van foto’s en video’s, deze opname uit te zenden, van deze opname en/of uitzending reproducties te maken en de reproducties en uitzending op hun beurt verder te exploiteren, al dan niet door derden, met inbegrip van promotioneel gebruik.”
 10. ZYZO NV is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar een activiteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.
 11. ZYZO NV verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. ZYZO NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die(on)rechtstreeksverband houden met een gewonnen prijs.
 12. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar(metinbegrip van enige verkoop) aan andere personen.
 13. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 14. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege ZYZO NV.
 15. Tijdens de periode van een bepaalde wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.
 16. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.
 17. Indien een prijs verstuurd wordt, is ZYZO NV niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of derde partijen of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, kan ZYZO NV eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.
 18. Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een brief/ email, via persoonlijk telefonisch contact, via SMS of op een andere wijze, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. Indien een winnaar voor een bepaald tijdstip, aangegeven in het bericht, ZYZO NV moet contacteren om zijn/ haar gegevens (naam en thuisadres) door te geven, krijgen ze de prijs pas toegestuurd/ bezorgd indien hij/ zij ZYZO NV tijdig contacteert.
 19. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen,  buiten de wil van ZYZO NV om.
 20. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met ZYZO NV via hello@zyzo.io.
 21. Dit wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan ZYZO NV op het volgend adres: ZYZO NV, Mechelsesteenweg 271 bus 6.1, 2018 Antwerpen, ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.
 22. ZYZO NV kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.
 23. Alle betwistingen dienen binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan ZYZO NV, Mechelsesteenweg 271 bus 6.1, 2018 Antwerpen, tegen wiens beslissingen geen verhaal of beroep bestaat.
 24. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.